Altijd een panty in huis!
Altijd panty's op voorraad!

Algemene voorwaarden

Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van CLUBLEXY.
CLUBLEXY – Baarsstraat hs – 1075RW -Amsterdam – KVK: 68402163

Toepasselijkheid
Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen ‘U’ – de koper – en CLUBLEXY tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door U slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door CLUBLEXY uitdrukkelijk zijn aanvaard.
U met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en CLUBLEXY.

Totstandkoming overeenkomst
Tussen CLUBLEXY en U komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat U een aanbieding van CLUBLEXY accepteert middels het volledig en correct invullen van het door CLUBLEXY beschikbaar gemaakte formulier.

Artikel informatie
Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten in Nederland. Extra kosten worden in rekening gebracht bij verzending naar het buitenland. CLUBLEXY besteedt veel aandacht aan de juiste vermelding van de prijzen en de informatie over de artikelen.

Prijs
CLUBLEXY behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevormvorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de servicevorm te wijzigen, waarbij CLUBLEXY U uiterlijk 10 werkdagen van tevoren zal informeren en U de mogelijkheid heeft om de abonnementen binnen 5 werkdagen op te zeggen zonder dat U enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

Aanpassen abonnement
Tot drie werkdagen voor verzending zoals vermeld bij verzendinformatie, is het mogelijk om het abonnement te wijzigen. Dit betekent concreet dat wijzigingen uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de verzending voor 23:59 uur gedaan moeten zijn. Na deze termijn nemen wij deze niet meer in behandeling en zal het worden toegepast op de verzending daaropvolgend.

Proefpakket
Het is mogelijk om tegen een betaling maximaal 3 proefpakketten op jaarbasis te kopen. Met aankoop stemt U in met een eenmalige commerciële benadering van CLUBLEXY.

Actiecodes en giftcards
Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door CLUBLEXY wordt vermeld bij uitgifte. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

ClubLexy vrienden – kortingscodes
CLUBLEXY vrienden – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de CLUBLEXY merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.
Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven. Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.

U kunt maximaal €2 korting per keer ontvangen bij gebruik van het vrienden-tegoed. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden – kortingscodes wordt ontzegd. CLUBLEXY behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

Betaling
Voor de betaling kan U uitsluitend gebruik maken van de door CLUBLEXY aangeboden betalingsmogelijkheden. Na het plaatsen van een artikel in de winkelwagen wordt u gevraagd uw gegevens in te voeren en uw bestelling te bevestigen. Hierna kunt u uw betaling via iDeal of creditcard voldoen. Annuleren of wijzigen is niet meer mogelijk nadat u de order geplaatst heeft. Extra kosten worden in rekening gebracht bij verzending naar het buitenland.

Bij het gebruik van een betalingslink die door CLUBLEXY voor automatische incasso wordt toegestuurd aan U, geeft U CLUBLEXY toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

Periodieke betaling vindt plaats middels automatische incasso drie dagen voorafgaand aan elke servicevormperiode. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van € 3 aan kosten in rekening gebracht.

Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is CLUBLEXY gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op U te verhalen.

De producten blijven in eigendom van CLUBLEXY totdat U de producten heeft betaald. Betalingsherinneringen worden door CLUBLEXY uitsluitend elektronisch verstuurd.

Verzendinformatie
CLUBLEXY verzendt uw eerste bestelling binnen 48 uur via PostNL. Daarna zal het gekozen abonnement standaard op vrijdag worden verzonden. De pakketten worden bezorgd door PostNL op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. CLUBLEXYy biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

Levering geschiedt op kosten van CLUBLEXY op het bij de bestelling opgegeven adres. U zal de declarant zijn. U dient uw juiste adres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer en eventuele wijzigingen hiervan tijdig aan ons door te geven.
Onder tijdig verstaan we uiterlijk 5 werkdagen voor verzending. CLUBLEXY is gerechtigd informatie voortvloeiende uit de tussen U en CLUBLEXY bestaande overeenkomst per e-mail of (gesproken) SMS te versturen.

Wanneer wij U een ander artikel hebben geleverd, vragen wij U dit aan ons te melden binnen 24 uur na ontvangst van het pakket en de verpakking van het product niet te openen en de verzegeling niet te verbreken.

Herroeping
Bij de aankoop van producten heeft U de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Vanuit hygiënisch oogpunt kunt U onze producten* alleen retourneren wanneer de productverpakking ongeopend en onbeschadigd is en de verzegeling geheel intact is.

Tijdens de bedenktijd zal U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Indien U van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal U het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CLUBLEXY retourneren conform de door CLUBLEXY gegeven instructies. *Herroepingsrecht geldt alleen voor panty’s in ongeopende verpakkingen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op herroepingsrecht
• bij beschadiging door opzet of door nalatigheid
• bij normale slijtage
• bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Retouren kunnen gestuurd worden aan CLUBLEXY – POSTBUS 75705, 1070 AS AMSTERDAM. Volg de instructies van de retourprocedure.

Verzendkosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening. De maximale retourkosten worden geraamd op € 3,95. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet in behandeling genomen. De retourzending dient deugdelijk verpakt te zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten.

Pakketten kunnen niet gedeeltelijk worden teruggestuurd. Bij beschadigingen dient U contact op te nemen door een mail te sturen naar info@clublexy.com. U krijgt dan in overleg een nieuwe panty toegestuurd of een oplossing geboden.

Indien U de producten reeds betaald heeft, zal CLUBLEXY de betaling binnen 10 werkdagen nadat het product retour is ontvangen, aan U terug betalen.

Gegevensbescherming
De door U aan CLUBLEXY verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gebruikt voor eigen commerciële doelstellingen om de service te verbeteren.

Garantie en aansprakelijkheid
CLUBLEXY garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door CLUBLEXY verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
CLUBLEXY garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

Wijzigingen
CLUBLEXY behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Cookies
CLUBLEXY maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. We gebruiken daarnaast cookies om de bezoekcijfers te kunnen analyseren en de website aan te passen aan gebruikers.

Ontbinding
Indien de U zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft CLUBLEXY de keuze om: a. de U de gelegenheid te geven om binnen een door CLUBLEXY gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; CLUBLEXY behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op U te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht
Op alle verbintenissen tussen CLUBLEXY en de U is Nederlands recht van toepassing.De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen CLUBLEXY en de U, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Amsterdam, mei 2017